Kdo jsme
Naše škola se nachází na rozsáhlém pozemku v klidné části Červených Peček. Školu tvoří dvě budovy pro ZŠ a MŠ. Součástí školy je tělocvična, školní dílna, počítačová učebna,8 učeben v ZŠ a 2 v MŠ vybavených interaktivní tabulí. Naši žáci v rámci inovativního přístupu k výuce používají nejmodernější technologie jako jsou I-pady a hlasovací zařízení ActivVotenebo Apple Tv. Součástí školy je též školní družina se třemi odděleními a školní jídelna, nachází se zde též keramická dílna a aula pro pořádání vystoupení, výstav a kulturních akcí. V areálu jsou pak dvě hřiště travnatá a jeden antukový kurt. Jedno určené především pro výuku tělesné výchovy a pro žáky ŠD, druhé pro aktivity dětí z MŠ. Mezi oběma budovami mohou žáci využívat k odpočinku rozsáhlý travnatý prostor s dřevěným altánem, který slouží i jako učebna v přírodě. Z projektu byly obnoveny školní dílny, kde probíhá výuka pracovních činností. V letošním roce, stejně jako v předchozím, intenzivně pracujeme na "nové tváři" vnitřních prostor školy.Třídy stále dovybavujeme moderní technikou a novým žákovským nábytkem.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Poznáváme svět i sebe.  Důraz v našem vzdělávacím programu klademe na všestranný rozvoj žáka s akcentem na životní dovednosti. Širokou škálou forem a metod práce rozvíjíme u žáků nejen znalosti, ale též klíčové kompetence - dovednosti nezbytné pro budoucí život. Žáci se tak učí komunikovat, vyhledávat a zpracovávat informace, získávají také dovednosti občanské a pracovní. Pravidelnou součástí práce se staly projekty -předmětové i celoškolní, účastníme se předmětových soutěží, organizujeme lyžařské, sportovní a adaptační kurzy, podporujeme dobročinné akce.
  Pátým rokem působí na škole školní psycholožka, která spolupracuje s žáky, rodiči a pedagogy . Školní poradenské pracoviště doplňují speciální pedagoové. Jsme zapojeni do ekologického třídění odpadů, ke kterému se vztahují i některé projekty.

Škola i školka nabízí rozšířenou výuku Aj pro žáky i pedagogy v rámci volnočasových aktivit pod vedením velmi zkušených lektorek.
Bohatá je nabídka kroužků zájmové činnosti pro žáky ZŠ i MŠ., další možnosti využití volného času nabízí žákům školní družina. Jsme pilotní školou projektu Sportuj ve škole.Žáci mají možnost v budově školy navštěvovat výuku hry na klavír a kytaru ZUŠ Zásmuky.
Ve škole pracují výchovní poradci, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy a metodik informačních a komunikačních technologií a ŠVP. Zpravidla pořádáme školy v přírodě, lyžařský kurz, dny otevřených dveří a akce pro předškoláky. Účastníme se olympiád a předmětových soutěží. Spolupráce s rodiči probíhá v době konzultačních hodin, třídních schůzek, dnů otevřených dveří, projektových dnů a i prostřednictvím Školské rady, žáci mají svůj školní parlament.