Kdo jsme
Naše škola se nachází na rozsáhlém pozemku v klidné části Červených Peček. Školu tvoří dvě budovy pro ZŠ a MŠ. Součástí školy je tělocvična, školní dílna, počítačová učebna,8 učeben v ZŠ a 2 v MŠ vybavených interaktivní tabulí. Naši žáci v rámci inovativního přístupu k výuce používají nejmodernější technologie jako jsou I-pady a hlasovací zařízení ActivVotenebo Apple Tv a nová přírodovědná učebna. Součástí školy je též školní družina se třemi odděleními a školní jídelna, nachází se zde též keramická dílna a aula pro pořádání vystoupení, výstav a kulturních akcí. V areálu je nové sportoviště s oválem a doskočištěm a multifunkční kurt na míčové hry. Jsou určené především pro výuku tělesné výchovy a pro žáky ŠD a MŠ. Mezi oběma budovami mohou žáci využívat k odpočinku rozsáhlý travnatý prostor s dřevěným altánem, který slouží i jako učebna v přírodě. Ve   školnchí dílnách probíhá výuka pracovních činností. V letošním roce, stejně jako v předchozím, intenzivně pracujeme na "nové tváři" vnitřních prostor školy.Třídy stále dovybavujeme moderní technikou a novým žákovským nábytkem. Škola je zcela bezbariérová s novým výtahem a sociálním zařízením pro vozíčkáře. 
Školní jídelna byla zmodernizována. Je tu nová podlahová krytina, nábytek a výdejový prostor dle nových hygienických standardů.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Poznáváme svět i sebe.  Důraz v našem vzdělávacím programu klademe na všestranný rozvoj žáka s akcentem na životní dovednosti. Širokou škálou forem a metod práce rozvíjíme u žáků nejen znalosti, ale též klíčové kompetence - dovednosti nezbytné pro budoucí život. Žáci se tak učí komunikovat, vyhledávat a zpracovávat informace, získávají také dovednosti občanské a pracovní. Pravidelnou součástí práce se staly projekty -předmětové i celoškolní, účastníme se předmětových soutěží, organizujeme lyžařské, sportovní a adaptační kurzy, podporujeme dobročinné akce.
 Školní poradenské pracoviště pracuje ve složení: 2 speciální pedagogové, výchovný poradce, metodik prevence SPJ. Jsme zapojeni do ekologického třídění odpadů, ke kterému se vztahují i některé projekty.

Žáci mají možnost v budově školy navštěvovat výuku hry na klavír, flétnu a kytaru ZUŠ Uhlířské Janovice.
Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy a metodik informačních a komunikačních technologií a ŠVP. Zpravidla pořádáme školy v přírodě, lyžařský kurz, dny otevřených dveří a akce pro předškoláky. Účastníme se olympiád a předmětových soutěží. Spolupráce s rodiči probíhá v době konzultačních hodin, třídních schůzek, dnů otevřených dveří, projektových dnů a i prostřednictvím Školské rady. Žáci mají svůj školní parlament.